HOME

Σ τ ο ι χ ε ί α  τ ο υ  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Τίτλος Πρότασης: Medical Image SCIence thRough Luminescence

Ακρωνύμιο: MISCIRLU

Κωδικός Πρότασης: 1476

Κύριος Ερευνητής: Ιωάννης Κανδαράκης, καθηγητής

Φορέας Υποδοχής: ΤΕΙ Αθήνας

Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη: 308.000,00 €